CẦU CHO CÁC LINH HỒN


(*)Âm hưởng nhạc dân tộc


( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau 4 tuần lễ sẽ đưa xuống phần mục lục, theo thứ tự mẫu tự..)


- Hiến Lễ Tình Thuong -Vũ Văn Lịch


- Cát Bụi Hư Vô Trầm Hương FMSR
- Con Về Với Chúa<-/a> - Tiến Thành
-Chúa Cất Tiếng Gọi Con - Hương Đan
- Dâng Người Đã Xa - Tiến Thành
- Đây Bánh Rượu - Duy Tân
- Đến Bao Giờ - Trường Thanh
- Hồn Con Trông Mong - Vĩnh Anh
- Lạy Chúa Trời Tôi - Thanh Thanh
- Lễ An táng (Ca Nhập Lễ) - Hải Ánh
- Lễ Giỗ (Ca Nhập Lễ) - Hải Ánh
- Luôn Vững Tin - Duy Tân
- Một Lần Nằm Xuống
-Nữ Vương Luyện Hình - Hương Đan
- Tiến Dâng Hy Lễ Cuối Cùng (*) - Hải Ánh
- Tiễn Xác - Nguyên Hồ
- Tròn Dâng - Quốc Thái(?)
- Trong Lũng Sâu - Xuân Tưởng
- Trở Về Với Chúa - Trầm Hương FMSR
- Trước Nhan Ngài - Lm Thái Nguyên
- Từ Nơi Ngục Hình - Duy Thiên
- Từ Vực Sâu - Hoài Đức
- Từ Vực Sâu Này - Hải Ánh
- Về Cõi Thiên Thu - Trầm Hương FMSR
- Về Nhà Cha - Hương Đan
- Về Nhà Cha - Trần Thiện
- Xin ChoCon Dừng Chân - Trầm Hương FMSR
-Xin Dâng Lên Ngài - Hương Đan
- Xin Đắt Đưa Con Về - Trầm Hương FMSR
- Xin Được Nghỉ Yên - Lm Vũ Hùng Tôn
- Đáp Ca & Alleluia (*) - Hải Ánh