Phụ lục 4:

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH

Mẫu 1:

1. Dấu Thánh giá

2. Kinh Chúa Thánh Thần

3. Xét mình và kinh Aên Năn Tội

4. Lời Chúa ( theo mầu nhiệm suy niệm)

5. Đọc và suy niệm kinh Mân côi:

-1 kinh Lạy Cha- 10 kinh Kính Mừng- 1 kinh Sáng Danh

6. Kinh Lạy Nữ vương.

7. Hát một bài kính Đức Mẹ.

(Trích theo mẫu Kinh Mân Côi. Toà TGM.Tp Hồ Chí Minh)

 

Mẫu 2:

1. Mở đầu: mọi người làm dấu thánh giá, người hướng dẫn nói lên ý chỉ của giờ kinh. Sau đó đọc hay hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Xét mình và kinh Ăn năn tội.

2. Lời Chúa: Nghe đọc lời Chúa. Thinh lặng. Chia sẻ và lời nguyện tự phát.

3. Ca ngợi: Một chục kinh Mân Côi. (Nếu suy gẫm về kinh Mân Côi, thì chọn đoạn Tin Mừng thích hợp với mầu nhiệm của ngắm: nghe đọc, thinh lặng, chia sẻ và lời nguyện tự phát, rồi sau đó đọc một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh).

Tiếp đến, kinh Lạy Nữ Vương, (cũng có thể đọc một kinh có tính cách gia đình, chẳng hạn kinh thánh bổn mạng...). Kinh vực sâu để cầu nguyện cho những người đã qua đời.

4. Kết thúc: Kinh Dâng mình, kinh Cám ơn hay hát một bài về Đức Mẹ, rồi người gia trưởng chúc lành cho mọi thành viên trong gia đình.


Trở về trang Mục Lục