CHƯƠNG XII

 

DIỄN TIẾN

MỘT TIẾT DẬY BÀI HỌC NHÂN BẢN

 

Diễn tiến và phương pháp của tiết dậy bài học nhân bản, “Dậy men Tin Mừng”,  khác đôi chút với phương pháp và diễn tiến của tiết dậy bài học Giáo lý Kinh Thánh. Sau đây là diễn tiến một tiết dậy và phân bố thời gian cho mỗi phần.

I. Diễn tiến một tiết dậy bài học nhân bản :

1. Cầu nguyện đầu giờ.

2. Thảo luận

3. Dẫn vào Lời Chúa.

4. Công bố Lời Chúa.

5. Cầu nguyện giữa giờ.

6. Sinh hoạt Giáo lý.

7. Bài tập Giáo lý.

8. Sống Lời Chúa  (dốc lòng).

9. Cầu nguyện cuối giờ.

II. Phân bố thời gian.

Thời gian một tiết dậy bài học nhân bản là 60 phút được phân bố như sau :

1. Cầu nguyện đầu giờ : 2 phút

2. Thảo luận : 30 phút

- Giải thích bài học (10 phút)

- Thảo luận theo tổ (10 phút)

- Đúc kết (10 phút).

3. Dẫn vào Lời Chúa : 2 phút

4. Công bố Lời Chúa : 2 phút

5. Cầu nguyện giữa giờ : 3 phút

6. Sinh hoạt Giáo lý : 7 phút

7. Bài tập Giáo lý : 7 phút

8. Sống Lời Chúa  (dốc lòng) : 5 phút

9. Cầu nguyện cuối giờ : 2 phút