MUC LUC
        TRANG GIÁO LÝ  Phương Pháp Dạy Giáo lý

   

  LỚP KINH THÁNH BAO ĐỒNG

   

   

  Lời mở đầu

   

  PHẦN MỘT

  Tâm lý lứa tuổi – Nội dung Giáo lý

  Khối Kinh Thánh (Bao Đồng)

  Chương 1

  Sơ lược đặc tính và tâm lý lứa tuổi (13-15)

  Chương 2

  Nội dung Giáo lý khối Kinh Thánh  

  Chương 3

  Những thói quen và yêu cầu cần đạt cho học sinh ở khối Kinh Thánh  

   

   

  PHẦN HAI 

  Phương pháp giảng dạy lớp Kinh Thánh

  MỤC I

  Bài học Kinh Thánh

  Chương 4

  Diễn tiến một tiết dạy giáo lý Kinh Thánh

  Chương 5

  Dẫn vào Lời Chúa và công bố Lời Chúa

  Chương 6

  Giải thích Lời Chúa

  Chương 7

  Cầu nguyện trong bài Giáo lý

  Chương 8

  Sinh hoạt Giáo lý

  Chương 9

  Bài tập Giáo lý

  Chương 10

  Sống Lời Chúa

  Bài mẫu

  Giáo lý Kinh Thánh

   

   

  MỤC II  

  Bài học nhân bản - Dậy Men Tin Mừng

  Chương 11

  Nội dung các bài học nhân bản khối Kinh Thánh

  Chương 12

  Diễn tiến một tiết dậy bài học nhân bản

  Chương 13

  Phương pháp thảo luận 

  Trong tiết bài học nhân bản

  Bài mẫu

  “Dậy Men Tin Mừng”

  Chương 14 

  Tổ chức lớp học

  Chương 15

  Phương pháp dự giờ và đánh giá một tiết dạy giáo lý

   

   

  PHẦN BA

  Cử hành
  Nghi Thức Tuyên Xưng Đức tin 

  Chương 16

  Chuẩn bị cử hành Nghi Thức Tuyên xưng Đức tin

   

  - Mẫu 1

   

  - Mẫu 2