Sách tham khảo :

 

 

DGL : Tông huấn về việc Dạy Giáo Lý, Gioan Phaolô II, UBĐKCG 1992

GH : Hiến chế tín lý về Giáo Hội, cđ Vatican II, bản Việt ngữ của Giáo Hòang học viện thánh Piô X, 1972

GL : Bộ Giáo Luật (1983) , bản Việt ngữ của NS Trái Tim ĐM 1986.

GLV : Guide pour les catéchistes, Congrégation pour l’Evangélisation des peuples, Cité du Vatican, 1993

GLHTCG : Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, bản Việt ngữ của GP tp HCM, 1997

KPV : Tông hiến Laudis canticum của ĐGH Phaolô VI công bố sách nguyện mới, bản Việt ngữ của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ,1995.

PV : Hiến chế về Phụng Vụ thánh , Cđ Vatican II, bản Việt ngữ của Giáo Hòang học viện thánh Piô X, 1972.

QCTQ : Quy Chế Tổng Quát sách lễ Rôma (2000), bản Việt ngữ của Uy ban Phụng Tự HĐGMVN

SH : Tông huấn Sám Hối và hòa giải, Gioan Phaolô II, 1984

Directoire général pour la catéchèse, Congrégation pour le clergé, 1997

Sách các phép Rôma, bản Việt ngữ của Đà Lạt 1998.

Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ, bản Việt ngữ của Uy ban Văn Hóa HĐGMVN, 2003

Nghi thức gia nhập Kitô giáo của người lớn, bản Việt ngữ của UBGM về Phụng Vụ, Sài Gòn, 1974.

Nghi thức thánh lễ (2002), bản Việt ngữ của UBPT HĐGMVN 2006

Lm R. Cantalamessa, Thánh Thể - nguồn ơn thánh hóa, bản Việt ngữ của Tam Anh, 2000.

Giáo lý dự tòng, GP Đà Lạt, 2003

Gm Phaolô Bùi Văn Đọc , Thiên Chúa Ba Ngôi – bí tích Thánh Thể, nxb Tôn Giáo Hà Nội 1999.

J. Gélineau, Họp nhau cử hành Phụng vụ, bản Việt ngữ 1992.

Hương Việt, Hiểu và sống thánh lễ, nxb Tôn giáo Hà Nội 2004.

Lm Ant Nguyễn Đức Khiết , Mục vụ Phụng vụ, Đà Lạt 2005.

P. Jounel & G. Martimort, Principes de la Liturgie, Desclée 1984.

Th. Rey-Mermet : Croire II – Vivre la foi dans les sacrements, Droguet &Ardant, 1985.

Lm Trần Ngọc Quỳnh, Cử hành mầu nhiệm Tạ Ơn, Đại kết 1996.

Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ :

- Các nguyên tắc căn bản về Phụng vụ, HCM 2001.

- Giải đáp các vấn nạn về Phụng vụ, HCM 2001.

- Hướng dẫn cử hành Phụng vụ, HCM 2000.

- Năm Phụng vụ, HCM 2001

- Phụng vụ các bí tích, HCM 2000.

- Phụng vụ Thánh Thể, HCM 2001.

- Phụng vụ tổng quát, HCM 2001.

- Tìm hiểu các bí tích công giáo, HCM 2002.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên :

- Đây là mầu nhiệm đức tin, nxb Tôn giáo Hà Nội 2001.

- Canh tân tâm linh, nxb Tôn giáo Hà Nội 2000.