MUC LUC
        TRANG GIÁO LÝLỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

 

MỤC LỤC

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Giáo Trình

 

NHẬP ĐỀ : LỊCH SỬ CỨU ĐỘ VÀ MẠC KHẢI

 

PHẦN I : CỰU ƯỚC : CHUẨN BỊ ƠN CỨU ĐỘ

Chương 1 : Sáng thế – con người – sự tội

Chương 2 : Gia đình - dân tộc – tôn giáo

Chương 3 : Quốc gia – vương quốc

Chương 4 : Nam bắc phân tranh – các ngôn sứ

Chương 5 : Lưu đầy – Hồi Hương – Do Thái Giáo

 

PHẦN II : TÂN ƯỚC : BAN ƠN CỨU ĐỘ

Chương 6 : Đức Kitô hoàn tất ơn cứu độ

Chương 7 : Thông phần vào ơn cứu độ

Chương 8 : Ơn cứu độ được lan rộng

 

Phụ lục : Bản tóm lược lịch sử Cựu Ước và Tân Ước

 

SÁCH THAM KHẢO

1.            Lịch Sử Cứu Độ dẫn vào Thần Học Thánh Kinh, Neal M. Flanagan.

2.            Lịch Sử Cứu Độ, Lm.Tanila Hoàng Đắc Ánh.

3.            Lịch Sử Cứu Độ, Lm.François Việt.

4.            Tìm hiểu Cựu Ước, Lm. Albertô Trần Phúc Nhân.

5.            Tìm hiểu Sáng Thế 1 – 11, Lm. Albertô Trần Phúc Nhân