PHƯƠNG PHÁP

GIẢNG DẬY GIÁO LÝ

CÁC LỚP THÊM SỨC

(KHỐI CĂN BẢN)

 

 

Lời mở đầu :

 

PHẦN MỘT: Tâm lý lứa tuổi - Nội dung Giáo lý CB

Chương 1   :   Sơ lược đặc tính và tâm lý lứa tuổi

Chương 2   :   Nội dung giáo lý khối Căn Bản

Chương 3   :   Những thói quen và yêu cầu cần đạt
 cho học sinh ở khối Căn Bản

PHẦN HAI :  Phương pháp giảng dậy lớp Thêm sức

 

MỤC I   :    Bài học Giáo lý

Chương 4   :  Diễn tiến một tiết dậy giáo lý

Chương 5   :  Dẫn vào Lời Chúa và công bố Lời Chúa

Chương 6   :  Giải thích Lời Chúa

Chương 7   :  Cầu nguyện trong bài giáo lý

Chương 8   :  Sinh hoạt giáo lý

Chương 9   :  Bài tập giáo lý

Chương 10 : Sống Lời Chúa

 

MỤC II  :   Bài học nhân bản

Chương 11 :  Diễn tiến một bài học nhân bản

Chương 12 :  Phương pháp giảng dậy các phần :

                   sinh hoạt, nhận xét và giải thích

                   của bài học nhân bản

Chương 13 :  Tổ chức lớp học

Chương 14 :  Phương pháp dự giờ và đánh giá
                   một tiết dậy giáo lý

 

PHẦN BA:  Lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

Chương 15 :  Chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức