PHẦN HAI

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẬY GIÁO LÝ

CÁC LỚP THÊM SỨC

(KHỐI CĂN BẢN)

Nội dung Giáo lý của khối Căn Bản có 2 loạt bài  :
BÀI HỌC GIÁO LÝ và BÀI HỌC NHÂN BẢN.

Mỗi loại được dậy theo một diễn tiến và phương pháp khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu DIỄN TIẾN vaØ PHƯƠNG PHÁP
của mỗi loại dưới đây.

 

MỤC I  : BÀI HỌC GIÁO LÝ

 

                              

CHƯƠNG IV

               

DIỄN TIẾN MỘT TIẾT DẬY GIÁO LÝ

     

I. Mục đích của khoa dậy Giáo lý.

          Dậy Giáo lý là trình bày Lời Thiên Chúa một cách đơn giản, cụ thể, sống động để giúp tín hữu biết và sống đức tin. Dậy Giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức đức tin nhưng còn là và nhất là truyền thông sự sống của Thiên chúa như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Trong Tông huấn “Dậy Giáo lý”(Catechesi tradendae) đã viết  : “Mục đích tối hậu của khoa dậy Giáo lý là làm cho con người không những tiếp xúc nhưng còn thông hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô  : chỉ một mình Người có thể đưa ta đến tình yêu của Chúa Cha trong Thần khí và làm cho ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh” (số 5).

 

II. Diễn tiến một tiết dậy Giáo lý.

         Để đáp ứng được mục đích của việc dậy Giáo lý, chúng ta sẽ trình bầy một tiết dậy Giáo lý theo một DIỄN TIẾN CHUNG cho tất cả các khối  : Sơ cấp, Căn bản, Kinh Thánh và Vào đời sau đây  :

              1. Cầu nguyện khai mạc

              2. Dẫn vào Lời Chúa

              3. Công bố Lời Chúa

              4. Giải thích Lời Chúa

              5. Cầu nguyện giữa giờ (theo đề tài Giáo lý)

              6. Sinh hoạt Giáo lý

              7. Bài tập Giáo lý

              8. Sống Lời Chúa (dốc lòng)

              9. Cầu nguyện kết thúc

III. Phân bố thời gian cho mỗi phần.

      - Thời gian một tiết dậy Giáo lý khối Căn bản  : 50 phút

      - Phân bố :

              1. Cầu nguyện đầu giờ  : 2 phút.

              2. Dẫn vào Lời Chúa  : 5 phút.

                  - Ôn bài cũ (3 phút).

                  - Dẫn vào Lời Chúa (2 phút).

              3. Công bố Lời Chúa  :  2 phút.

              4. Giải thích Lời Chúa  : 25 phút.

                 -Dẫn giải Lời Chúa  : (5 phút).

                 -Giải thích câu “Hỏi - Thưa”  : (20 phút).

              5. Cầu nguyện giữa giờ  : 3 phút.

              6. Sinh hoạt Giáo lý  : 5 phút

              7. Bài tập Giáo lý  : 5 phút.

              8. Quyết tâm sống  : 2 phút.

              9. Cầu nguyện kết thúc  : 2 phút.

IV. Dậy Giáo lý theo lứa tuổi.

              Khi dậy Giáo lý theo diễn tiến trên, chúng ta hãy lưu ý đến đối tượng học sinh của mình là lứa tuổi sơ cấp (9- 12 tuổi) để việc giảng dậy phù hợp với lứa tuổi này.

              Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết về điều này như sau  : “Các phương pháp phải thích nghi với lứa tuổi, với văn hoá…”(THLBTM số 44)- và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viết  : “Khoa dậy Giáo lý có bổn phận thiết yếu phải tìm ngôn ngữ thích hợp với trẻ nhỏ và thanh niên thời nay nói chung và cho rất nhiều lớp người khác…”(THDGLsố 59).

               Vì vậy, trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ tuần tự trình bầy các phương pháp giảng dậy theo diễn tiến một tiết dậy Giáo lý (9 bước) nói trên phù hợp với lứa tuổi khối Căn Bản (9-12 tuổi).


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà