MỤC II  : BÀI HỌC NHÂN BẢN.

 

 

CHƯƠNG XI

        

DIỄN TIẾN MỘT TIẾT DẬY BÀI HỌC NHÂN BẢN

 

Trong chương trình Giáo lý các lớp của khối Căn Bản, mỗi lớp có một số bài học nhân bản  : luyện tính tốt.

Khi gặp loại bài này, chúng ta sẽ giảng dậy theo diễn tiến sau đây :

I. Diễn tiến và phân bố thời gian một tiết dậy bài học nhân bản.

1. Cầu nguyện đầu giờ (2 phút).

2. Sinh hoạt (15 phút).

3. Nhận xét phần sinh hoạt. (3 phút).

4. Giải thích bài học nhân bản. (15 phút).

5. Công bố Lời Chúa. (2 phút).

6. Cầu nguyện giữa giờ (theo đề tài bài học). (3 phút).

7. Bài tập. (6 phút).

8. Quyết tâm sống (dốc lòng). (2 phút).

9. Cầu nguyện kết thúc. (2 phút).

 

II. Lưu ý :

Trừ các phần :

- Sinh hoạt

- Nhận xét

- Giải thích bài học nhân bản.

Các phần còn lại được giảng dậy theo các phương pháp đã trình bầy ở MỤC I  : BÀI HỌC GIÁO LÝ

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà