CHƯƠNG IV

 

DIỄN TIẾN MỘT TIẾT DẬY GIÁO LÝ

 

I. MỤC ĐÍCH VIỆC DẬY GIÁO LÝ.

Dậy Giáo lý là trình bày Lời Thiên Chúa một cách đơn giản, cụ thể, sống động để giúp tín hữu biết và sống đức tin. Dậy Giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức đức tin nhưng còn là và nhất là truyền thông sự sống của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông huấn “Dậy Giáo lý” (Catechesi tradendae) đã viết : “Mục đích tối hậu của khoa dậy Giáo lý là làm cho con người không những tiếp xúc nhưng còn thông hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô : chỉ một mình Người có thể đưa ta đến tình yêu của Chúa Cha trong Thần Khí và làm cho ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh” (số 5)

 

II. DIỄN TIẾN MỘT TIẾT DẬY GIÁO LÝ.

Để đáp ứng được mục đích của việc dậy Giáo lý, chúng ta sẽ trình bầy một tiết Giáo lý theo diễn tiến chung cho tất cả các khối : Sơ cấp, Căn bản, Kinh Thánh và Vào đời sau đây :

                1. Cầu nguyện khai mạc

                2. Dẫn vào Lời Chúa

                3. Công bố Lời Chúa

                4. Giải thích Lời Chúa

                5. Cầu nguyện giữa giờ  (theo đề tài Giáo lý)

                6. Sinh hoạt Giáo lý

                7. Bài tập Giáo lý

                8. Sống Lời Chúa  (dốc lòng)

                9. Cầu nguyện kết thúc.

 

III-PHÂN BỐ THỜI GIAN CHO MỖI PHẦN.

·      Thời gian một tiết dậy Giáo lý cho khối Sơ cấp : 50 phút.

·      Phân bố :

                1. Cầu nguyện đầu giờ : 2 phút.

                2. Dẫn vào lời Chúa.

                   * Ôn bài cũ : 3 phút.

                   * Dẫn vào Lời Chúa : 2 phút.

               3. Công bố Lời Chúa : 2 phút.

               4. Giải thích Lời Chúa : 20 phút.

                   * Dẫn giải Lời Chúa : 3 phút.

                   * Giải thích câu hỏi thưa : 17 phút.

               5. Cầu nguyện giữa giờ : 3 phút.

               6. Sinh hoạt Giáo lý : 10 phút.

               7. Bài tập Giáo lý    : 5 phút.

               8. Quyết tâm sống : 2 phút.

               9. Cầu nguyện kết thúc : 2 phút.

 

IV-DẬY GIÁO LÝ THEO LỨA TUỔI.

               Khi dậy Giáo lý theo diễn tiến trên, chúng ta hãy lưu ý đến đối tượng học sinh của mình là lứa tuổi Sơ cấp (7-8 tuổi) để việc giảng dậy  phù hợp với lứa tuổi này.

 

               Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết về điều này như sau : “Các phương pháp phải thích nghi với lứa tuổi, với văn hoá…” (THLBTM số 44 ) -và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viết : “Khoa dậy Giáo lý có bổn phận thiết yếu phải tìm ngôn ngữ thích hợp với trẻ nhỏ và thanh niên thời nay nói chung và cho rất nhiêu lớp người khác …. ” (THDGLsố 59 ).

 

               Vì vậy, trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ tuần tự trình bầy các phương pháp giảng dậy theo diễn tiến một tiết dậy Giáo lý  (9 bước)  nói trên phù hợp với lứa tuổi khối Sơ cấp  (7-8 tuổi).


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà