TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Ø    Tông Huấn Dậy Giáo lý (ĐGH Gioan Phaolô II)

Ø    Tài Liệu Đào Tạo Giáo lý viên I,II
(Giáo Phận Nha Trang)

Ø    Sư Phạm Giáo lý (Cha Giuse Nguyễn văn Tuyên)

Ø    Sư Phạm Giáo lý (Cha Phanxicô Việt)

Ø    Sư Phạm Giáo lý (Sr. Marie Thanh Tịnh)

Ø    Nối Lửa Cho Đời, tuyển tập 1 và 3

Ø    Các tài liệu khác …