Bản Chụp Văn Thư Chính Phủ VN gửi HĐGMVN và Nội Quy Caritas Việt Nam


Trở về Trang Mục Lục