Thư của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày Đài Phát thanh Chân lý Á châu bắt đầu phát sóngThư của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN

gửi Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Phát thanh Chân lý Á châu (RVA)

chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày bắt đầu phát sóng