Sắc chỉ Quod Venerabiles Fratres, ngày 27-11-1960

Sắc chỉ
Quod Venerabiles Fratres ,
ngày 27-11-1960

của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

về việc thiết lập hai địa phận mới Mỹ Tho và Đàlạt
và ấn định ranh giới địa phận Saigon và Kontum

 

Gioan giám mỤc,

tôi tá các tôi tá Thiên Chúa

để ghi nhớ muôn đời.

Các Chư Huynh đáng kính, Hồng Y Giáo Hội Roma, đứng đầu Thánh Bộ Truyền Giáo, sau khi đã tham thảo ý kiến hiền tử MARIUS BRINI, Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương, đã nghĩ cần phải thi hành việc sau này là phân chia địa phận Saigon và Kontum, để thành lập địa phận mới giao cho hàng giáo sĩ triều Việt Nam.

TA vui lòng chấp thuận và lấy quyền cao cả của Ta truyền phải làm như vậy. TA hy vọng các linh hồn nhờ thế sẽ được lợi ích tốt đẹp.

Nhũng khu vực hành chánh quen gọi là Long An, Kiến Tường, Kiến Phong và Định Tường, TA tách biệt ra khỏi địa phận Saigon và thiết lập thành địa phận mới gọi là Mỹ Tho theo tên tỉnh lỵ Mỹ Tho. Cũng bởi địa phận Saigon, TA tách biệt các khu vực hành chánh quen gọi là Tuyên Đức, Lâm Đồng, Phước Long, để hợp với khu vực Quảng Đức tách biệt bởi địa phận Kontum, làm thành một địa phận mới gọi là Đàlạt theo tên thành phố Đàlạt. chia như vậy rồi, Tổng địa phận Sàigòn sẽ gồm các khu vực hành chánh sau đây : Gia Định, Phước Tuy, Biên Hòa, Long Khánh, Phước Thành, Bình Dương, Bình Long và hòn đảo Côn Sơn.

TA lại định rằng các địa phận mới lập sẽ thuộc vè Giáo tỉnh Sàigòn và giao cho hàng giáo sĩ triều Việt Nam. Các địa phận ấy cũng như các Giám mục đứng đầu, TA ban cho được mọi quyền lợi cũng như buộc phải giữ mọi ngĩa vụ và trách nhiệm của những địa phận công giáo và các đấng chăn chiên những địa phận ấy. Những điều TA quyết định đây sẽ được lo liệu thi hành do hiền tử MARIUS BRINI TA đã nói trên hay do vị nào trong thời gian thi hành đứng đầu Tòa Khâm sứ tại Đông Dương. TA ban quyền được ủy nhiệm người khác thi hành việc này, nếu cần, miễn là người ấy có danh vị trong Giáo Hội. Ai hoàn tất công việc trên, buộc phải thiết lập văn kiện vè việc phân chia đất đai và thành lập địa phận mới lại gửi các văn kiện đã chứng nhận hẳn hoi về Thánh Bộ Truyền Giáo.

TA muốn là Sắc Chỉ này có hiệu lực tức khắc và mãi mãi về sau, cho nên tất cả những gì đã được ấn định trong Sắc này phải được những người liên hệ tôn trọng thi hành và như thế là có hiệu lực. Không một luật lệ nào nghịch lại có thể ngăn cản hiệu lực của Sắc Chỉ nầy : chính Sắc Chỉ này bãi bỏ các luật lệ ấy. Vì thế bất kỳ ai, ở chức vị nào, biết hay không biết làm nghịch lại những sự Ta đã định, thì Ta truyền rằng hoàn toàn bị luận phi và kể là vô giá trị.

Lại nữa, không ai được xé hủy hay giả mạo Sắc Chỉ này của Ta, và nếu công bố hoặc bằng ấn loát hay viết tay thì những bản đó phải được chức vị trong Giáo Hội đóng ấn và đồng thời phải mang chữ ký của một vị chính thức coi giữ văn kiện thì mới đáng tin. Nếu ai dám khinh dể hay khước từ cách nào toàn Sắc Chỉ này thì hãy biết rằng sẽ bị những hình phạt Giáo luật đã ra cho những người không tuân lệnh các Đức Giáo Hoàng.

Làm tại Roma, cạnh Đền thờ Thánh Phêrô, ngày hai mươi bảy tháng mười một, năm Thiên Chúa một ngàn chín trăm sáu mươi, cũng là năm thứ ba Triều đại của TA.

Ký tên

Jacobus A. Card. Copelle, Chưởng ấn Giáo hội Rôma.

Gregorius P. Card. Agagianian, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo

Francicus Tinello, Nhiếp chính Chưởng ấn Tông Tòa.

Francicus A. Ferretti, Tổng lục sự Tông Tòa.

Albertus Serafini, Tổng Lục sự Tông Tòa.

ghi tại Chưởng ấn Tông Tòa, cuốn thứ 105, (CV) số 21

--------------------------------------------

Sắc chỉ QUOD VENERABILES FRATRES ngày 27-11-1960 được đăng trong Acta Apostolicae Sedis năm 1961, số 9 ra ngày 12-8-1961 trang 474-476.

 

 

Nguồn: HDĐGMVN

http://v3.hdgmvietnam.org/

 

 


Mục Lục