Thư của Ủy Ban Giáo Hoàng Ecclesia Dei gửi các Đức Giám Mục thuộc các Hội Đồng Giám Mục có liên quan về việc cho phép cử hành Lễ Hôn Phối cho các Tín Hữu thuộc Huynh Đoàn Thánh Pi-ô X

Trọng kính quý Đức Hồng Y!

Kính thưa quý Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục!

Như Quý Ngài đã biết, từ cách nay không lâu đã có những cuộc gặp gỡ và những sáng kiến với mục đích tái đưa Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Pi-ô X trở về lại với sự hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội. Chẳng hạn như mới đây, Đức Thánh Cha đã quyết định cho phép các Linh mục của Huynh Đoàn Pi-ô được toàn quyền giải tội cách thành sự cho các Tín Hữu (xc Tông Sắc Misericordia et misera, Nr. 12), để bằng cách đó, bảo đảm tính hợp pháp và cho phép lãnh nhận các Bí Tích được ban bởi họ và không gây lo lắng cho nhiều người.

Vì cách nhìn có tính mục vụ ấy, mà cách nhìn đó nhắm tới việc đi đến với các tín hữu đang gặp khủng hoảng lương tâm, bất chấp sự bất hợp pháp có tính khách quan xét về khía cạnh Giáo luật và đang kéo dài trong hiện tại của Huynh Đoàn Pi-ô X, Đức Thánh Cha đã quyết định đề nghị Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và Ủy Ban Ecclesia Dei, trao toàn quyền cho các Giám Mục sở tại để các Ngài cũng có thể cho phép cử hành Lễ Hôn Phối cho các Tín Hữu mà họ đang đi theo những hoạt động mục vụ của Huynh Đoàn này.

Bất cứ khi nào có thể, sự ủy quyền cũng nên được chuẩn y cho một Linh mục Giáo phận (hay ít nhất là cho một Linh mục thường trực) được làm trợ lý cho Giám Mục về vấn đề hôn nhân, để tiếp nhận lời tuyên bố ưng thuận của đôi bạn trong khi cử hành Bí Tích Hôn Phối, mà theo Phụng Vụ cổ (Vetus ordo), việc cử hành này diễn ra ngay khi bắt đầu Thánh Lễ. Tiếp theo là việc cử hành Thánh Lễ tạ ơn bởi một Linh mục của Huynh Đoàn Pi-ô X.

Nếu điều đó là không thể hoặc không có sự hiện diện của Linh mục Giáo phận, tức người tiếp nhận lời ưng thuận của đôi bạn, thì Giám Mục có thể cho phép trao những năng quyền cần thiết cho Linh mục của Huynh Đoàn Pi-ô X, mà Linh mục ấy cũng cử hành Thánh Lễ. Vị này được nhắc nhớ hãy chuyển giao những hồ sơ hôn phối cho Hội Đồng Giáo Phận chiếu theo bổn phận. 

Bằng cách này, một số những khủng hoảng lương tâm của các Tín Hữu mà họ có liên hệ đến Huynh Đoàn Pi-ô X, và một số những điều thiếu bảo đảm trong mối liên hệ đến sự thành sự của Bí Tích Hôn Nhân, chắc chắn sẽ có thể được xóa bỏ. Đồng thời điều này cũng có thể góp phần đưa đến sự hiệp nhất hoàn toàn xét về khía cạnh thể chế. Trong mối liên hệ đến vấn đề vừa nêu, Cơ Quan này tin tưởng vào sự cộng tác của Quý Ngài.

Vào ngày 24 tháng 03 năm 2017, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Chủ Tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng Ecclesia Dei – người ký tên dưới đây -, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phê chuẩn và ra lệnh công bố văn kiện này.

Rô-ma, trụ sở Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin

Ngày 27 tháng 03 năm 2017

Đức Hồng Y Gerhard Müller

Chủ tịch

Đức Tổng Giám Mục Guido Pozzo

Thư Ký

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội