Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro từ 23-28/7/2013