50 Năm Hiến Chế “Sacrosanctum Concilium” Của Công Đồng Vatican II

 

(daminhvn.net)

Fr. Joseph Nguyn Hin, OP.

Hôm nay ngày 4 tháng 12, đánh du 50 năm ngày Công đng Vatican II công b Hiến chế đu tiên ca Giáo Hi Sacrosanctum concilium v Phng v (4/12/1963-4/12/2013). Nhân dp này chúng ta th tóm tt mt vài đim quan trng trong tiến trình ci cách phng v ca Công Đng Vatican II.

I. Tiến trình ci t Phng v

1. Mt quá trình dài chun b : phong trào phng v trong lch s.

2. Nhng thn hc gia tiêu biu v phng v

a/. Dom Prosper Gué: vic tr v ngun ca phng v Roma.

b/. Dom Lambert Beauduin : vic c hành phng v là công vic ca Cng đoàn t hp.

c/. Dom Odon Casel và Romano Guardini : Phng v là mt mu nhim, nó không th đơn thun là mt tp hp nhng c ch đựơc thc hành.

3. Dười thi các Đc Giáo Hoàng

a/. Đc Giáo Hoàng Piô X : “Các tín hu cn tham d tích cc vào các mu nhim thánh và vào li cu nguyn chung ca Giáo hi” (“Motu proprio Tra le collecitudini” năm 1903).

b/. Đc Giáo Hoàng Piô XI : Các tín hu “không th là nhng tham d viên xa l và câm nín” trong các c hành phng v (Hiến chếDivini cultus”, năm 1928).

c/. Đc Giáo Hoàng Piô XII : Vi Thông điệp Mediator Dei v phng v năm 1947, Đc Giáo Hoàng Piô XII, trong khi làm gim bt nhng căng thng liên quan đến các phong trào v phng v, đã thúc đy nhng nghiên cu sâu hơn v thn hc phng v đang được thc hin bi nhng nhà phng v và thn hc. Bên cnh đó, Đc Giáo Hoàng cũng thiết lp và điu chnh nhng hình thc c hành phng v : lut ăn chay, vic c hành Tun Thánh và tm quan trng ca thánh nhc trong phng v.

II- Nhng tài liu chun b và nhng bước đu tiên ca Công đng Vatican II

1. Tài liu ca U ban trù b bao gm nhng đ ngh :

a/. Khng đnh v vic tham d cách tích cc ca tín hu vào phng v

b/. Tìm hiu cách k càng và và thích ng cách khôn ngoan gia các nghi thc phng v và s đơn gin ca nghi thc.

c/. Khng đnh s hin din ca Đc Kitô trong bí tích Thánh th và trong Li. Phng v Li Chúa cn được đón nhn trong mt v trí mi.

d/. Cn đánh giá xng đáng v s cn thiết ca vic hi nhp phng v vào nn văn hóa bn đa.

e/. Khng đnh vai trò đc bit ca giám mc đa phương trong vic áp dng nhng thay đi cũng như vic thích nghi phng v vào nn văn hóa bn đa.

2. Nhng tho lun ti các công ngh

a/. Ba điu khó khăn : tiếng la tinh, vic rước l dưới hai hình (bánh và rượu) và vic đng tế.

b/. Vic b phiếu đ tiến hành bàn tho : (2162 thun, 46 không thun).

c/. Vic b phiếu ln cui ngày 4.12.1963 : (2147 thun / 4 không thun / 1 bất hợp lệ).

III. Nhng đim chính ca Hiến chế v Phng v Sacrosanctum concilium

a/. Phng v là ngun mch và chóp đnh ca nhng hot đng ca Hi thánh (SC n. 10).

b/. Phng v là c hành Màu nhim Vượt Qua (SC n. 2).

c/. S hin din ca Đc Kitô trong phng v, đm bo tính hiu qa ca nghi thc (SC n. 7).

d/. Vic tham d tích cc vào phng v ca mi tín hu : va là quyn, va trách nhim (SC nn. 7, 11, 14, 26, 28, 99-100).

e/. V trí ca Li Chúa trong c hành phng v (SC n. 24).

IV. Áp dng nhng ci t phng v

1. Linh mc hướng mt v cng đoàn.

2. Tiếng la tinh và vic tham d tích cc vào c hành phng v. Mc dù tiếng la tinh vn được coi là ngôn ng đc trưng ca Giáo hi, nhưng tiếng bn đa tng bước được áp dng ti đa trong nhng c hành phng v.

V. Nhng du n quan trng ca tiến trình ci t phng v :

- 4.12.1963 : Công b Hiến chế v Phng v (Sacrosanctum concilium)

- 3.1.1964 : Mt y ban v áp dng vic ci t phng v được thiết lp (đng đu U ban là linh mc Bugnini, Tng thư ký).

- 1964 : Thánh l được c hành hướng v cng đoàn t hp. Tiếng bn đa được dùng trong thánh l, tr li nguyn Thánh th.

- 1965 : Đc Giáo hoàng cho phép s dng tiếng bn đa trong các li nguyn tin tng (li nguyn dn vào Kinh nguyn Thánh Th).

- 1969 : Công b Sách l Roma mi. Cho phép rước l bng tay.

- 1970 : Giáo dân có th trao Mình Thánh (như mt tác v ngoi thường).

- 1969-1977 : Công b sách các Nghi thc.

 


Văn Kiện Giáo Hội