MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMÐỀ CƯƠNG TUẦN THƯỜNG HUẤN LINH MỤC
GIÁO PHẬN ÐÀLẠT NĂM 2000 :