MUC LUC
     THƯỜNG HUẤN LMÐỀ CƯƠNG TUẦN THƯỜNG HUẤN LINH MỤC
GIÁO PHẬN ÐÀLẠT NĂM 2001 :

 

TÔNG HUẤN KITÔ HỮU GIÁO DÂN

(Christifideles laici)

 

 

 1. Giới thiệu dẫn nhập vào Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân (số 1-7) :
  Cha Luy Phạm Văn Nhượng
 2. Phẩm giá của Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội - Mầu Nhiệm (số 8-17) :
  Cha Antôn Nguyễn Ðức Khiết
 3. Sự tham gia của Kitô hữu giáo dân vào đời sống của Giáo Hội - Hiệp Thông (số 18-31) :
  Cha Micae Trần Ðình Quảng
 4. Tinh thần đồng trách nhiệm của Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội - Sứ Vụ (số 32-44) :
  Cha Giêrađô Trần Công Dụ
 5. Các thành phần Kitô hữu giáo dân (số 45-56) :
  Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước
 6. Ðào tạo Kitô Hữu Giáo dân (số 57-64) :
  Cha Giuse Võ Ðức Minh
 7. Huấn thị về một vài vấn đề liên quan đến việc hợp tác cũa Kitô Hữu Giáo dân với Thừa tác vụ các Linh mục :
  Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh
 8. Quy chế pháp lý của Kitô hữu giáo dân trong Bộ Giáo Luật 1983 :
  Cha Antôn Nguyễn Ðức Khiết