MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Phân Tích & Áp Dụng TM Thứ 4
Truyền Giáo Trong Kinh Thánh


 

HÀNH TRÌNH HỌC HỎI TIN MỪNG

GIO-AN

16 bài học khám phá

 

Carolyn Thomas, S.C.N.

(LM Trần đình Nhi chuyển ngữ)

 

LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ

 

 

Vào đề

 

Hành trình 1

          Mặc khải về Con Thiên Chúa

Hành trình 2

          Hai dấu lạ tại Ca-na

Hành trình 3

          Bóng tối và Ánh sáng  -  Nửa đêm và Buổi trưa

Hành trình 4

          Chữa lành một người đau ốm  -  Lương thực nuôi kẻ đói khát

Hành trình 5

          Ai mới thực sự mù

Hành trình 6

          Mục Tử nhân lành, Đấng ban sự sống

Hành trình 7

          Vua được xức dầu và tiến vào Thánh đô

Hành trình 8

          Suy tư về Hành Trình của bạn

Hành trình 9

          Bữa Tiệc Ly  -  Phần 1:  Đức Giê-su rửa chân các môn đệ

Hành trình 10

          Bữa Tiệc Ly  -  Phần 2:  Đức Giê-su chuẩn bị môn đệ chấp nhận việc Ngài ra đi

Hành trình 11

          ‘Thầy là cây nho, anh em là cành’

Hành trình 12

          Vườn Cây Dầu và thử thách môn đệ

Hành trình 13

          Đức Giê-su và Phi-la-tô

Hành trình 14

          Đóng đinh thập giá, chết và mai táng

Hành trình 15

          Chúa Phục Sinh hiện ra tại Giê-ru-sa-lem

Hành trình 16

          Lời kết:  Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê

         

Thư mục có ghi chú