MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Phân Tích & Áp Dụng TM Thứ 4
Truyền Giáo Trong Kinh Thánh


 

Hành trình học hỏi

Tin Mừng Lu-ca

16 bài học khám phá

 

 

 

Raymond Apicella

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi, chuyển ngữ

 

 

                                      Lời Giới Thiệu

 

Vào đề

 

Hành trình 1:       Tầm quan trọng của câu truyện

 

Hành trình 2:       Những đặc tính trong lối viết của Lu-ca

 

Hành trình 3:       Những trình thuật về thời thơ ấu:  những câu truyện ra đời

 

Hành trình 4:       Thực sự bắt đầu

         

Hành trình 5:       Thánh Thần

 

Hành trình 6:       Làm môn đệ theo Tin Mừng Lu-ca 

Phần thứ nhất:  Sứ mệnh và những điều kiện đòi hỏi

 

Hành trình 7:       Làm môn đệ theo Tin Mừng Lu-ca

                             Phần thứ hai:  Người thân cận và sự hiếu khách

 

Hành trình 8:       Suy nghĩ về Hành trình của bạn

 

Hành trình 9:       Kinh Lạy Cha

 

Hành trình 10:     Cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha

 

Hành trình 11:     Mất  +  Tìm lại  =  Niềm Vui

 

Hành trình 12:     Nếu bạn muốn có hòa bình – Hãy hành động cho công lý

 

Hành trình 13:     Những bữa ăn và Bàn Tiệc của Đấng Mê-si-a

 

Hành trình 14:     Suy nghĩ về cuộc hành trình lên Giê-ru-sa-lem

 

Hành trình 15:     Cuộc Thương khó, cái chết, Phục Sinh

 

Hành trình 16:     Những trình thuật Hậu Phục Sinh

 

Thư mục có ghi chú