MỤC LỤC
             Kinh Thánh

Mục Lục
Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Học Hỏi Tin Mừng Matthêu
Học Hỏi Tin Mừng Mácô
Học Hỏi Tin Mừng Luca
Học Hỏi Tin Mừng Gioan
Khải Huyền, Sứ Điệp Hy Vọng
Của Cải Trong Kinh Thánh
Phân Tích & Áp Dụng TM Thứ 4
Truyền Giáo Trong Kinh ThánhHÀNH TRÌNH HỌC HỎI TIN MỪNG

 

MÁC-CÔ

16 bài học khám phá

Raymond Apicella

 

(LM Trần đình Nhi chuyển ngữ)

 

 

Lời giới thiệu

 

Vào đề                      Trước khi hành trình học hỏi Tin Mừng Mác-cô

 

Hành trình 1:             Làm lại từ đầu

 

Hành trình 2:             Câu đầu tiên

 

Hành trình 3:             Quyết định dành cho người khám phá hôm nay

 

Hành trình 4:             Mỗi người có một kế hoạch

 

Hành trình 5:             Kế hoạch Mác-cô phác họa để bạn theo

 

Hành trình 6:             Đi vào những điểm đặc biệt

 

Hành trình 7:             Những kỹ thuật đặc biệt trong lối viết của Mác-cô

 

Hành trình 8:             Sự mù quáng và môn đệ tính

 

Hành trình 9:             Suy nghĩ về hành trình của bạn

 

Hành trình 10:           Con Thiên Chúa / Con Người

 

Hành trình 11:           Bánh, Nước và Biến đổi hình dạng

 

Hành trình 12:           Sứ điệp giấu ẩn

 

Hành trình 13:           Đường Thánh giá

 

Hành trình 14:           Đâu là kết thúc

 

Hành trình 15:           Tin Mừng Mác-cô và những liên hệ

 

Hành trình 16:           Kết thúc và khởi đầu

 

Thư mục có ghi chú   

 

Phụ Lục---------------------------------------------------------------------------------------------------