MUC LUC
                MỤC VỤBÍ TÍCH GIAO HÒA
Bài của Ðức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc
(Gồm 5 phần)

Phần V: SUY TƯ THẦN HỌC VÀ MỤC VỤ
Phần IV: BÍ TÍCH GIẢI TỘI SAU CÔNG ÐỒNG TRENTÔ
Phần III: PHONG TRÀO CẢI CÁCH VÀ CÔNG ÐỒNG TRENTO
Phần II: BIẾN CHUYỂN TỪ THẾ KỶ VI-VII
Phần I: LỊCH SỬ BÍ TÍCH GIẢI TỘI TRONG NĂM THẾ KỶ ÐẦU