Ngày 1: Vâng Phục và Trung Thành

 

Ông Mô-sê nói: “Cứ thế này mà anh em biết là Đức Chúa đã sai tôi làm những công việc đó, chứ không phải tôi tự ý làm. Nếu những người này chết bình thường như mọi người, nghĩa là số phận chung của mọi người cũng là số phận của họ, thì đúng là Đức Chúa đã không sai tôi. Còn nếu Đức Chúa làm điều khác thường này là đất mở họng ra nuốt tươi các người ấy cùng với tất cả những gì của họ, nghĩa là họ bị chôn sống dưới âm phủ, thì anh em sẽ biết rằng những người đó đã khinh dể Đức Chúa”. (Ds 16: 28-30)

 

Thánh Kinh tỏ rõ rằng Thiên Chúa ban năng quyền cho con người qua việc xức dầu tấn phong. Thật là nguy hiểm nếu người ta chống lại năng quyền ấy. Cô-rắc đã chống lại cả Thiên Chúa và Mô-sê, Đấng Ngài tuyển chọn. Ông chính là hình ảnh của những người lãnh đạo vượt quá quyền hạn được ban cho.

 

Trong công tác mục vụ, là những người lãnh đạo, chúng ta có sẵn sàng biểu lộ thái độ vâng phục với bề trên và tuân chỉ những đường lối giáo huấn của Giáo Hội không? Tài năng và sáng kiến là những điều cần có, nhưng chỉ thật sự có giá trị, nếu chúng ta bước đi dưới ánh sáng Tin Mừng và trung thành với truyền thống dưới sự lãnh đạo của những vị lãnh đạo trong Giáo Hội.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà