Ngày 4: Chữ Tín (Sự Cam Kết)

 

Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. (Ga 6: 67-68)

 

Nhiều người thường để sự cam kết (commitment) lẫn lộn với cảm xúc (emotion). Nếu họ cảm thấy đúng, họ sẽ thực hiện công tác với sự cam kết trung tín. Tuy nhiên, sự cam kết đích thực không thể được thực hiện như vậy. Cam kết không phải là cảm xúc, nhưng là một phẩm chất làm chúng ta đạt mục tiêu. Cảm xúc của con người lên xuống theo thất tình (hỉ, nộ, ai, cụ ái, ố và dục), nhưng sự cam kết phải chắc như đinh đóng cột, phải cứng như đá tảng vì nó chính là chữ tín giữa người lãnh đạo và cộng sự viên.

 

Một vài điểm người lãnh đạo nên biết về sự cam kết hoặc còn gọi là trung tín trong công tác:

1.     Sự cam kết thường được khám phá ra trong những điều kiện bất lợi. “Vàng thử lửa, gian nan thử đức”, không qua gian khổ, thật rất khó nhận ra người trung kiên.

2.     Sự cam kết không tùy thuộc vào tài năng hay khả năng, nhưng là một đặc điểm cá biệt của người thụ lãnh công tác (leadership trait).

3.     Sự cam kết là kết quả của việc chọn lựa chứ không phải điều kiện: Không ai lấy sự cam kết trung tín như một điều kiện trước khi giao công tác, nhưng lấy việc chọn lựa nhân sự thích hợp để giao công tác. Vì thế hiểu biết cộng sự viên là điều quan trọng trước khi giao công việc.

4.     Sự cam kết tồn tại nếu nó được đặt căn bản trên giá trị.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà