Ngày 5: Ai Mới Được Lãnh Đạo?

 

Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính Đức Chúa, chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. (Gs 6: 17)

 

Câu truyện Ra-kháp chứng tỏ rằng Thiên Chúa dùng bất cứ người nào. Người phụ nữ này chỉ là một cô gái điếm tại thành Giê-ri-cô. Vì các tình báo viên Do Thái cần người giúp đỡ trong khi dọ thám tình hình quân địch để chiếm thành, do đó Ra-kháp mới được cứu xét trong vai trò của cô.

 

Người lãnh đạo nên nhớ rằng, chúng ta thành công không phải dựa trên nhãn hiệu lãnh đạo nhưng trên tầm ảnh hưởng của mình đối với người chúng ta hướng dẫn. Thiên Chúa chọn Ra-kháp. Cô đã giúp các tình báo viên với tất cả sự khôn khéo, nhanh nhẹn và khôn ngoan của cô. Cô đã không chỉ cứu được mạng sống của cô, nhưng còn giúp hoàn thành ý định của Thiên Chúa tại thành Giê-ri-cô.

 

Thiên Chúa nhìn con người không phải bề ngoài nhưng là tâm hồn. Đa số chúng ta không mấy tin tưởng nơi người phụ nữ, nhất là những người có quá khứ như Ra-kháp, nhưng Thiên Chúa vẫn chọn cô. Rồi Ra-kháp đã phụng sự Thiên Chúa với tất cả lòng tin tưởng, gia đình cô đã được tháp nhập vào với Dân Do Thái và cô đã trở nên một tổ phụ của Chúa Giêsu (Mt 1: 5).

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà