Ngày 6: Người Lãnh Đạo là Người Học Hỏi

 

Người khôn ngoan hãy nghe để được thêm kiến thức. (Kn 1: 5)

 

Chuyên cần học hỏi để phát triển khả năng lãnh đạo là công việc đầu tư cần thiết và lâu dài của người lãnh đạo. Mỗi người có khả năng thiên phú chuyên biệt, và nhiều ít khác nhau. Khả năng lãnh đạo là một tập hợp kinh nghiệm được tích lũy trong cuộc sống và là khả năng có thể học hỏi và tự đào luyện. Tuy nhiên, tiến trình thành tựu để thành công trong công tác không phải là một tiến trình ngắn hạn và kết quả nhãn tiền. Lãnh đạo là một khoa học phức tạp bao gồm nhiều dữ kiện và khả năng như kính trọng, kinh nghiệm, cảm xúc, sở trường, tự kỷ, dự kiến, nhân sự, vân vân và vân vân… Tất cả những dữ kiện liên quan  được kết cấu và nung đúc thành khả năng lãnh đạo.

 

Sau nhiều năm nghiên cứu về 90 nhà lãnh đạo hàng đầu và tiếng tăm trên thế giới về nhiều lãnh vực khác nhau, hai nhà chuyên môn về khoa Quản Trị và Lãnh Đạo, Warren Bennis và Burt Nanus đã thực hiện một thiên khảo luận về mối tương quan giữa sự phát triển và lãnh đạo, trong đó có phần viết như sau: Chỉ cần nhìn vào cung cách phát triển và canh tân, người ta có thể phân biệt ngay ai là người lãnh đạo và ai là người được lãnh đạo. Người lãnh đạo tài giỏi là người biết học hỏi. Tiến trình học hỏi không ngừng lại ở bất cứ thời điểm hay tuổi tác nào, nhưng là một tiến trình vô hạn trong đời sống. Đó là kết quả của đức tự kỷ và tính kiên trì. Mục đích của mỗi ngày phải mỗi khá hơn và dựa trên tiến trình của ngày hôm trước…

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà