Ngày 10: Tạo Uy Tín Cho Cộng Sự Viên

 

Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đa-mát thế nào. (Cv 9: 27)

 

Ba-na-ba đã không để cơ hội vuột mất, khi ông có thể biểu dương giá trị của người khác. Ông đã làm một việc rất quan trọng, là đem Phaolô đến giới thiệu với các Tông Đồ khác, để tạo uy tín cho Phaolô.

1.     Ông là người tin tưởng Phaolô trước bất cứ ai trong Tông Đồ đoàn.

2.     Ông ủng hộ vai trò lãnh đạo của Phaolô trước mặt mọi người.

3.     Ông tạo uy tín cho Phaolô để Phaolô có thể tự tin và đạt tới trọn vẹn tiềm năng của mình.

 

Để tạo uy tín cho một người trong vai trò lãnh đạo, chúng ta không chỉ giới thiệu xuông hay tán dương bằng ngôn từ hoa mỹ; nhưng điều cần thiết là giúp họ tự tin với tài năng của mình, và tạo cơ hội để họ phát triển khả năng sẵn có của họ. Nói cách khác, chúng ta đầu tư vào họ để họ thành công trong công tác được trao phó.

 

Tạo uy tín cho cộng sự viên đòi hỏi sự đầu tư cá nhân của mình vào ứng viên: Thời gian và năng lực. Nếu chúng ta làm đúng, cộng sự viên chúng ta sẽ phát triển và đạt tới mức độ thành công cao hơn trong công tác. Khi chúng ta tạo uy tín cho cộng sự viên, chính là chúng ta đang tạo uy tín cho tổ chức của mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà