Ngày 12: Đón Nhận Công Tác Lãnh Đạo

 

Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi”. (Is 6: 1, 8)

 

Tám câu đầu của chương 6, sách I-sai-a, minh hoạ việc Thiên Chúa mời gọi những người lãnh đạo. Khi I-sai-a đón nhận dự kiến từ Thiên Chúa, Ngài đã vạch ra tất cả những gì Ngài cần một người nói thay Ngài. Nói cách khác, Thiên Chúa đã có sứ điệp và Ngài cần một ngôn sứ. Thiên Chúa mời gọi mọi người một cách chung, nhưng I-sai-a đón nhận một cách riêng tư và chân thành.

 

Là một người lãnh đạo, để đón nhận một công tác, chúng ta cần quảng đại suy xét về những dữ kiện quan trọng sau đây:

1.     Cơ hội (opportunity): Chúng ta nhận ra một nơi chốn riêng biệt, chúng ta có thể làm thay đổi bộ mặt của nó. Điều này có thể hoàn thành với thời gian.

2.     Khả năng (ability): Chúng ta nhận ra khả năng Thiên Chúa ban tặng cho mình để thực hiện điều Ngài muốn. Công tác này phải được thực hiện với năng lực của mình.

3.     Ước muốn (desire): Chúng ta nhận định vấn đề một cách rõ ràng và khách quan trước khi hành động cho có hiệu quả. Công tác này phải được thực hiện với một đam mê.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà