Ngày 14: Đội Ngũ Hoá

 

Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. (1Cr 12: 24-26)

 

Nếu mỗi cộng sự viên trong đội ngũ tin tưởng vào mục tiêu và tự động phát triển để gây dựng một nền móng tín thác vào nhau, họ sẽ hình thành một đội ngũ chuyên nghiệp và chắc chắn sẽ thành công.

 

Để trở thành một đội ngũ nâng đỡ và cộng tác với nhau, dĩ nhiên có rất nhiều điều cần thực hiện. Trước hết, mỗi cộng sự viên phải đích thực tin rằng sự đồng tâm nhất trí thực hiện công tác của cả đội ngũ sẽ hữu hiệu hơn sức của một cá nhân. Thứ đến, sự hi sinh cá nhân phải được khuyến khích và được đền bù xứng đáng bởi người lãnh đạo và mỗi cộng sự viên trong đội ngũ. Nếu thực hiện được điều ấy, người ta sẽ nhận diện không phải mình là đội ngũ, nhưng đội ngũ là mình, và cá nhân chủ nghĩa sẽ phai mờ trong công tác.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà