Ngày 18: Những Dấu Hiệu Mất Kiểm Soát

 

Ha-man kể cho họ nghe nào là y giàu có vinh hiển, nào là con cái đông đúc, nào là bao nhiêu việc vua đã làm để đề cao y và cất nhắc y lên trên hàng khanh tướng quần thần của nhà vua… Nhưng tất cả những điều đó chưa làm tôi thoả mãn, bao lâu tôi còn thấy tên Do Thái Moóc-đo-khai ngồi tại cung môn. De-rết, vợ y, và tất cả các bạn hữu của y đều nói: “Ngài cứ cho dựng một cái giá cao hai mươi lăm thước, rồi sáng mai xin đức vua cho treo cổ tên Moóc-đo-khai lên. Sau đó, ngài sẽ vui vẻ theo đức vua vào dự tiệc”. Ha-man ưng thuận đề nghị đó và cho dựng giá treo cổ… Bà Ét-te thưa: “Đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Ha-man khốn nạn này đây!” Trước mặt vua và hoàng hậu, Ha-man kinh hoàng sợ hãi… Ha-man bị treo cổ lên cái giá dành sẵn cho Mo óc-đo-khai. (Et 5: 11, 13-14; 7: 6&10)

 

Ha-man đã cho chúng ta một hình ảnh rất rõ ràng về một người lãnh đạo không biết kiểm soát (out of control):

1.     Ông đánh mất niềm vui vì những vấn đề rất tầm thường, nhỏ bé.

2.     Ông cần bạn bè để vẽ lên hình ảnh cho chính mình.

3.     Sự tham lam của ông làm ông đánh mất hạnh phúc trong tầm tay.

4.     Ông nghe sai người.

5.     Ông đánh giá mình quá cao.

6.     Ông tự giương bẫy để mình vấp ngã.

7.     Ông gặt những gì ông đã gieo.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà