Ngày 28: Những Quan Tâm Cần Thiết

 

Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải… Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa. (Cv 6: 2, 4)

 

Điều gì chúng ta cần quan tâm như một ưu tiên để trở nên một người lãnh đạo đầy hiệu năng? Hãy xét nghiệm công tác mình được trao phó để đặt những vấn đề ưu tiên cần quan tâm. Sau đó, chúng ta đặt tất cả thời gian và năng lực cần thiết vào công việc. Những căn bản sau đây sẽ giúp chúng ta định hướng việc cần làm:

1.     Dùng 70% thời gian và năng lực vào việc phát triển những sở trường của mình (strength).

2.     Dùng 25% thời gian và năng lực vào những điều mới mẻ cần quan tâm và phát triển (creativity).

3.     Dùng 5% thời gian và năng lực để canh tân và phát triển những sở đoản (weakness)


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà