Ngày 5: Khởi Đầu Gây Dựng Ảnh Hưởng

 

Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. (Gs 24: 15)

 

Là một người lãnh đạo, tầm ảnh hưởng của chúng ta khởi đầu từ đâu? Nhiều người thường lầm tưởng rằng tôi phải đứng đầu một tổ chức hoặc một ban ngành thì mới nói đến chuyện gây ảnh hưởng. Ngoài ra, nhắc tới chuyện ấy làm gì! Thực ra, cuộc đời của Giô-suê là một chứng minh ngược lại.

 

Đối với ông, cũng như đối với rất nhiều nhà lãnh đạo chân chính khác, tầm ảnh hưởng phải được gầy dựng từ gia đình. Gia đình chính là đơn vị đầu tiên và gần gũi nhất. Trước khi đảm nhiệm bất kỳ một công tác nào, Giô-suê đã lãnh trách nhiệm lo lắng đời sống tinh thần trong gia đình ông. Đối với ông, lãnh đạo gia đình quan trọng hơn lãnh đạo một dân tộc “về phần gia đình tôi, chúng tôi phụng thờ Thiên Chúa”. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng thực ra khi một người lãnh đạo đã tề gia, thì cả cộng đồng được nhờ. Nếu người lãnh đạo chỉ nghĩ đến cộng đồng mà bỏ bê gia đình, thì cả hai, gia đình và cộng đồng, đều chịu sự thiệt thòi. Giô-suê đã đặt ưu tiên đúng chỗ là lãnh đạo gia đình ông trước, do đó, ông đã đạt được niềm tin tưởng của mọi người và đã lãnh đạo cả nhà Israel.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà