Ngày 8: Khi Người Lãnh Đạo Nói

 

Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ”. Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo. (Cv 2: 40-41)

 

Trong một phiên họp, khi có người hỏi câu hỏi, ai là người được mong đợi cho câu trả lời? Ai là người họ muốn nghe? Chắc chắn là người lãnh đạo.

 

Nhận diện một người lãnh đạo chân chính rất dễ dàng nếu chúng ta biết mình tìm gì và muốn gì. Đừng nghe những người chỉ nói xuông mình là người lãnh đạo, nhưng hãy nhìn phản ứng của những người theo họ. Thái độ của những người đi theo làm chứng cho vai trò lãnh đạo của một người được theo. Người ta nghe một người nói, không nhất thiết là vì sứ điệp người đó nói ra, nhưng vì sự kính trọng của họ đối với người mang sứ điệp.

 

Chúng ta có thể tự hỏi mình: Người ta phản ứng thế nào khi chúng ta nói? Người ta có chăm chú lắng nghe không? Hay người ta chỉ chờ nghe những người khác? Chúng ta có thể tìm hiểu mức độ lãnh đạo của chúng ta nếu chúng ta tự trả lời câu hỏi này.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà