Ngày 10: Quan Sát Tầm Ảnh Hưởng

 

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ tôi: “Làm cái này!”, là nó làm”. (Mt 8: 8-9)

 

Các nhà xã hội học cho chúng ta thấy rằng dù một người hướng nội nhất (introverted) cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhất 10 ngàn người trong suốt cuộc đời họ. Thống kê đó chẳng biết đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng ít nhất cũng chứng minh một điều rằng ai cũng có khả năng lãnh đạo. Điều khác nhau là nhiều hay ít tùy mỗi phương diện chuyên môn của họ. Họ có thể lãnh đạo người khác trong khả năng sở trường của họ và để người khác lãnh đạo họ trong những bộ môn thuộc sở đoản. Không có ai sanh ra để chỉ là người lãnh đạo hoặc được lãnh đạo. Tìm ra khả năng tiềm ẩn là trách nhiệm của chúng ta, những người lãnh đạo.

 

Người lãnh đạo nổi bật trong một nhóm thường rất dễ nhận ra. Chúng ta chỉ cần quan sát một nhóm đông tụ tập. Nếu một vấn đề cần quyết định, ai là người có ý kiến hay nhất? Ai là người được người khác hướng về khi họ thảo luận một vấn đề? Ai là người có cách lập luận, trả lời, vv… được nhiều người đồng ý nhất? Điều quan trọng nhất, ai là người được người khác theo? Trả lời những câu hỏi trên sẽ giúp chúng ta nhận diện ra người lãnh đạo uy tín trong nhóm.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà