Ngày 14: Tạo Đà Đẩy

 

Toàn thể Israel nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử. (1V 3: 28)

 

Người lãnh đạo là người tạo đà đẩy (momentum) để cộng sự viên nắm lấy và  hành động. Để tạo được đà đẩy, người lãnh đạo phải là người có khả năng định hướng và thúc đẩy người khác. Trong khoa hàng hải cổ xưa, người hoa tiêu không thể lái tàu nếu tàu không chuyển động đi tới. Người lãnh đạo cũng vậy, chúng ta không thể thay đổi hướng đi, nếu chúng ta không tạo được tiến trình đi tới. Các cụ thường nói “đầu có xuôi đuôi mới lọt”. Phần khởi đầu càng xuôi xắn nếu đà đẩy càng mạnh. Thiếu đà đẩy, dù là một công tác đơn giản cũng nhiều khó khăn trở ngại. Ngược lại, bất cứ một thay đổi nào cũng được coi khả thi.

 

Chúng ta có thể khảo sát những cách thế Sa-lô-môn dùng để tạo đà đẩy như sau:

1.     Ông nắm vững và khởi công với tất cả những gì vua cha để lại.

2.     Ông đã dùng quyết định khôn ngoan của mình để chiếm hữu được lòng tin của mọi người.

3.     Ông duy trì hoà bình.

Không người lãnh đạo nào có thể coi thường những hiệu quả của đà đẩy. Nếu chúng ta tạo được, chúng ta sẽ có thể hoàn thành những công tác tưởng chừng không bao giờ có thể thực hiện. Tạo đà đẩy hay không là quyền chọn lựa nơi mỗi người lãnh đạo chúng ta!


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà