Ngày 17: Thời Gian và Hành Động

 

Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói: “Chào chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở với ông”. (Tl 6: 12)

 

Đã là người lãnh đạo, ai cũng có dự kiến. Nhưng tất cả những người sở hữu dự kiến không nhất thiết là những người lãnh đạo, trừ phi dự kiến của họ được thông truyền cho tập thể và tập thể đón nhận dự kiến đó như một mục tiêu để thực hiện.

 

Mặc dù Ghít-ôn đã sở hữu dự kiến từ Thiên Chúa là giải phóng nhà Israel khỏi tay thù địch, ông vẫn cần thời gian và hành động để mọi người công nhận quyền lãnh đạo của ông và đón nhận dự kiến của ông. Trường hợp của Ghít-ôn là một trường hợp rất đặc thù vì trai tráng ùn ùn theo ông, nhưng Thiên Chúa để biểu dương uy quyền của mình trên dân, đã cho họ về nhà và chỉ giữ lại một con số rất khiêm tốn là 300 người.

 

Một người lãnh đạo có dự kiến nhưng áp đặt quyền lãnh đạo của mình cũng thường thất bại bởi người ta sẽ xa lánh. Chúng ta hãy nhớ rằng thời gian và hành động là những bước quan trọng để thu phục người theo mình. Điều này không thể đốt giai đoạn nhưng cần một tiến trình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà