Ngày 25: Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo

 

Bấy giờ vua thề và nói: “Ta thề nhân danh Đức Chúa, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cơn quẫn bách: Đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, rằng Sa-lô-môn của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta; chính nó sẽ ngự trên ngai ta, thay thế ta, và ngay hôm nay ta sẽ thi hành như thế”. (1V 1: 29 -30)

 

Hai điểm được coi là quan trọng nhất đã giúp Sa-lô-môn lãnh nhận vương quyền thay cha cai trị Israel một cách tốt đẹp: Trước hết, Thiên Chúa đã chọn ông làm vua Israel. Thứ đến, Đa-vít, cha ông đã chọn ông làm kẻ kế nghiệp.

 

Việc chuyển giao quyền lãnh đạo thường đưa lại nhiều biến cố hoặc khó khăn trong các tập thể, và ngay cả các đại tổ chức trong xã hội. Trường hợp của Đa-vít và Sa-lô-môn thì ngược lại, vì Đa-vít, một nhà lãnh đạo chân chính và chuyên nghiệp đã hành xử mọi việc rất chu đáo:

1.     Ông chuẩn bị công luận thuận lợi cho người kế vị.

2.     Ông đem các chuyên gia đầy uy tín vào cấu trúc lãnh đạo của người kế vị.

3.     Ông bàn giao mọi tài nguyên và truyền đạt kiến thức cần thiết cho người kế vị.

4.     Ông thiết lập một nhóm hành động để giúp đỡ người kế vị.

5.     Ông công khai bàn giao quyền lãnh đạo cho người kế vị.

6.     Ông đã khởi xướng việc cử hành chuyển giao quyền bính cho người kế vị.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà