Ngày 3: Tạo Những Quan Hệ Tốt

 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10: 14, 27)

 

Một trong những lầm lỗi lớn nhất và thông thường nhất của một số vị lãnh đạo, là thúc đẩy nỗ lực lãnh đạo trong khi chưa xây dựng quan hệ tốt với cộng sự viên. Việc này tương tự như một quản trị viên vừa được bổ nhiệm, đã yêu cầu đội ngũ thực hiện những công tác to tát theo lệnh của ông, mà chưa tìm hiểu kỹ khả năng và tâm lý của nhân viên. Hoặc giả như một người chồng đã li dị vợ từ thuở con cái thơ dại, bẵng đi một thời gian không liên lạc, nay trở lại khi con cái đã khôn lớn và yêu cầu chúng liên lạc với mình theo cung cách của cha con ruột thịt bình thường. Rất có thể cộng sự viên phải làm theo lệnh xếp để khỏi mất việc, hoặc con cái phải theo lệnh cha để khỏi mang tiếng, nhưng chắc chắn một điều, là chỉ miễn cưỡng thi hành. Đã là miễn cưỡng, dĩ nhiên công việc không đạt tới mức, và tình thân chẳng qua chỉ là sáo ngữ.

 

Để phát triển người khác, hãy thiết lập một quan hệ tốt với họ bằng cách tìm hiểu nhau rõ ràng hơn. Tạo cơ hội để họ kể cho chúng ta nghe những vui buồn trong cuộc đời họ, giúp họ vượt qua những ngăn trở thường ngày để tiến xa trong cuộc đời công tác. Giúp họ khám phá những ưu khuyết điểm để trở nên tốt hơn trong tiến trình canh tân. Tất cả những nỗ lực này sẽ giúp chúng ta tạo những quan hệ tốt với cộng sự viên, và chắc chắn cũng là dịp để chúng ta canh tân chính mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà