Ngày 9: Đo Lường Tầm Ảnh Hưởng

 

Anh Ê-páp-ra, người bạn tù với tôi trong Đức Kitô Giêsu, gửi lời chào anh, cùng với các cộng sự viên của tôi là Mác-cô, A-rít-ta-khô, Đê-ma và Lu-ca. Cầu chúc anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Amen. (Plm 23-25)

 

Khả năng thực hiện một điều gì nơi một người nào đó, hoàn toàn tùy thuộc nơi khả năng lãnh đạo họ. Không có lãnh đạo, sẽ không có đội ngũ và mỗi người sẽ tản mát mỗi phương. Nếu chúng ta có dự kiến hay có kế hoạch lớn lao, chúng ta cần tổ chức một đội ngũ lớn, và cần chọn lựa những người có khả năng lãnh đạo để cùng chung vai sát cánh với chúng ta trong công tác. Dĩ nhiên, những người chúng ta chọn lựa vào hàng ngũ lãnh đạo phải có khả năng gây ảnh hưởng trên người khác. Nói cách khác, những người này có khả năng theo chân chúng ta và có khả năng thuyết phục người khác cùng đồng hành với họ.

 

Chúng ta có thể quan sát những cộng sự viên của mình và tự hỏi:

-         Ai sẽ ảnh hưởng tới họ?

-         Họ sẽ ảnh hưởng tới ai?

-         Sự ảnh hưởng của họ tiến hay lùi nếu bắt tay vào việc?

 

Để có sự nhận định chính xác về các ứng viên lãnh đạo, đừng chỉ quan sát một mình đối tượng, nhưng hãy nhìn tất cả những người chịu ảnh hưởng của ứng viên. Tầm ảnh hưởng càng sâu và rộng, khả năng lãnh đạo của ứng viên càng cao và dĩ nhiên sẽ là một người đồng hành tốt trong tập thể lãnh đạo.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà