Ngày 16: Thẳng Thắn Trước Sư Sai Lầm

 

Vua Đa-vít thưa cùng Thiên Chúa: “Chẳng phải chính con đã ra lệnh kiểm kê dân số sao? Con mới là kẻ đã phạm tội, đã làm điều dữ. Còn những người kia, họ chỉ là bầy chiên, họ đâu có làm gì nên tội! Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng họa xuống dân Ngài”. (1Sb 21: 17)

 

Sự thất bại không chỉ tỏ lộ phẩm chất của người lãnh đạo, nhưng quan trọng hơn là cơ hội quí giá để người lãnh đạo học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm.

 

Sau khi đè bẹp quân Phi-li-tinh một cách lẫy lừng, vua Đa-vít đã phạm một lầm lỗi tày trời là nghe lời xúi giục của Xa-tan thực hiện cuộc thống kê dân số. Điều này hoàn toàn ngược với thánh ý Thiên Chúa trong công cuộc bảo vệ vương quốc của ông.

 

Thái độ nhận trách nhiệm về hành động sai trái của Đa-vít được diễn đạt qua đoạn Kinh Thánh trên, biểu lộ một nhân phẩm rất đáng quí của một người lãnh đạo. Ông hối lỗi và chấp nhận hình phạt của Thiên Chúa, đồng thời tin tưởng ở sự khoan dung của Ngài. Mặc dù vậy, hành động sai trái của Đa-vít đã làm 70 ngàn người Do Thái thiệt mạng. Khi người lãnh đạo làm sai, rất nhiều người trong tổ chức phải lãnh chịu thiệt thòi.

 

Ngày nay nhiều người lãnh đạo có thói quen ém nhẹm lầm lỗi, đổ thừa cho người khác hay giả làm ngơ trước Thiên Chúa. Hành động can đảm của Đa-vít phải là mẫu gương cho mọi người lãnh đạo. Chấp nhận sai lầm và ăn năn hối hận, dù phải đương đầu với nhiều khó khăn và thử thách. Đa-vít hòa giải với Thiên Chúa và làm bất cứ điều gì có thể để chuộc lại lỗi lầm và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả của sự thất bại. Đây chính là hành động đúng đắn của một nhà lãnh đạo chân chính.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà