Ngày 19: Trách Nhiệm Trên Hết

 

Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. (Lc 5: 27-28)

 

Ken Blanchard trong cuốn “The One Minute Manager” đã viết: “Sự khác biệt giữa sở thích (interest) và sự cam đoan (commitment) là sở thích được thực hiện khi có thời gian thuận tiện, còn sự cam đoan được thực hiện ngay, bất kể dù ươn lười”. Là người lãnh đạo chúng ta nên cẩn thận khi giao việc cho cộng sự viên. Đừng giao trách nhiệm cho người chỉ làm việc theo hứng, nhưng hãy giao cho người biết đặt trách nhiệm trên hết.

 

Đặt trách nhiệm trên hết là một phẩm chất của người lãnh đạo giỏi. Không có phẩm chất cam đoan, không có thành công. Để định giá một cộng sự viên biết cam kết khi hành sự, chỉ cần phỏng vấn anh ta vài câu về cái giá phải trả để trở nên một người lãnh đạo là gì. Nếu anh ta biết rằng để trở nên một người lãnh đạo là dám hi sinh mọi sự để hoàn thành trách nhiệm được trao phó (succeed at all costs), anh xứng đáng để giao nhiệm vụ. Nếu không, đừng mất thời gian vô ích.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà