Ngày 26: Mặt Nào Cũng Thành Công

 

Ông chăn dắt họ với một lòng liêm chính,

Tay dẫn đưa khéo léo tài tình. (Tv 78: 72)

 

Sự lãnh đạo của Đa-vít được gọi là thành công cả hai mặt: Tâm và tay, hoặc bên ngoài cũng như bên trong. Nói cách khác, công tác lãnh đạo của ông là một sự phối hợp chặt chẽ giữa tâm hồn và nghệ thuật. Mỗi người làm công tác lãnh đạo mục vụ phải học cách phối hợp này. Nếu chỉ tâm đắc điều này mà thiếu điều nọ, chúng ta không thể thành công trong công tác được giao phó. Chúng ta có thể lược qua 11 điểm then chốt sau đây để tự đào luyện. Người lãnh đạo phải:

1.                 Đặt giá trị cao hơn hết.

2.                 Đừng bao giờ bằng lòng với mức độ trung bình.

3.                 Để ý tới chi tiết.

4.                 Trung thành với công tác.

5.                 Biểu lộ sự trung thực và sống phù hợp với luân lý.

6.                 Tôn trọng người khác.

7.                 Dấn thân và làm hơn những gì được yêu cầu.

8.                 Luôn tỏ ra mẫn cán và tự kỷ.

9.                 Không ngừng tự đào luyện.

10.            Luôn cho đi một cách trọn vẹn.

11.            Sống đời sống gương mẫu.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà