Ngày 9: Tự Kỷ

 

Vua đợi bảy ngày, theo thời hạn ông Sa-mu-en đã ấn định, nhưng ông Sa-mu-en không đến Ghin-gan, và dân bỏ vua Sa-un đi tản mác. Vua Sa-un bảo: “Hãy đem lễ vật toàn thiêu và những lễ vật kỳ an đến cho ta”. Và vua dâng lễ toàn thiêu. Vua vừa dâng lễ toàn thiêu xong, thì này ông Sa-mu-en đến. Vua Sa-un ra đón chào ông. Ông Sa-mu-en hỏi: “Ngài đã làm gì thế?” (1Sm 13: 8-11)

 

Một trong những trở ngại trên bước đường thành công của người lãnh đạo là ước muốn dùng đường tắt. Nhưng rất tiếc, “dục tốc bất đạt” (short cuts never pay off in the long run).

 

Nếu chúng ta có thói quen làm việc theo ngẫu hứng hoặc đốt giai đoạn, chúng ta hãy tập loại bỏ thói quen ấy. Cả hai thói quen vừa kể đều là dấu chỉ của sự thiếu nhẫn nại và kém tự kỷ. Khi làm việc, nếu chúng ta theo dõi diễn tiến của công việc, chúng ta sẽ vượt qua những chướng ngại. Cách tốt nhất là chúng ta đặt một tiêu chuẩn cho chính chúng ta như một trách nhiệm. Nếu chúng ta lấy tiêu chuẩn làm nguyên tắc hành động, giả như thất bại, chúng ta cũng dễ điều chỉnh việc sai trái. Với nguyên tắc hành động, chúng ta dễ dàng đạt tới đích, vì tự kỷ là phẩm chất uốn nắn chúng ta trong hành động.

 

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà