Ngày 10: Khi Huấn Luyện Cộng Sự Viên

 

Ông Phaolô vào hội đường, và trong vòng ba tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về Nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Nhưng có một số người cứng lòng, không chịu tin, lại còn nói xấu Đạo trước mặt cộng đoàn, nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra; ngày ngày ông thảo luận trong trường học của ông Ty-ran-nô. Cứ như thế trong vòng hai năm, khiến mọi người ở A-xi-a, Do Thái cũng như Hy Lạp, đều được nghe lời Chúa. (Cv 19: 8-10)

 

Phaolô khởi sự việc rao giảng bằng một “chủng viện bỏ túi” tại Êphêsô, rồi sau đó, trong hai năm uốn nắn và huấn luyện môn đệ tại trường học Ty-ran-nô. Khi huấn luyện môn đệ, Phaolô đã gắn bó với mọi người, với tiến trình, và với mục đích. Chúng ta hãy lược qua những điểm chúng ta cần làm khi huấn luyện cộng sự viên:

1.     Làm quen với những ưu và khuyết điểm của mình (strength/ weakness)

2.     Biết rõ người mình sẽ huấn luyện

3.     Xác định rõ ràng mục tiêu và công tác

4.     Để người được huấn luyện quan sát cung cách phục vụ và hướng dẫn của mình

5.     Để cộng sự viên chịu trách nhiệm về công việc họ làm

6.     Dám chấp nhận khi họ thất bại


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà