Ngày 12: Thời Điểm là Quan Trọng

 

Vua bảo tôi: “Vậy khanh muốn gì?” Tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời. (Nkm 2: 4)

 

Những người lãnh đạo giỏi là những người biết đón nhận thời cơ. Nơ-khe-mi-a chỉ nói với vua về Jêrusalem sau khi tường thành sụp đổ đã bốn tháng trời. Ông bắt đầu cầu nguyện cho tường thành từ tháng 12, nhưng mãi đến tháng Tư, ông mới ngỏ lời với vua về việc tái thiết. Tại sao ông lại chờ đợi những bốn tháng? Chẳng ai biết rõ câu trả lời, nhưng Nơ-khe-mi-a biết rất rõ ông chờ đợi những gì:

1.     Trách nhiệm và dự kiến

2.     Cầu nguyện cho công việc sắp lãnh nhận

3.     Nắm vững chương trình hành động

4.     Tâm lý của đối tác (vua)

5.     Thời gian thuận lợi để khởi sự công việc

6.     Xây dựng niềm tin giữa mình và đối tác


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà