Ngày 16: Hỗ Trợ

 

Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn thức uống và dầu cho người Xi-đôn và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Li-băng, qua đường biển, về Gia-phô, theo phép Ky-rô, vua Ba-Tư, đã ban. (Er 3: 7)

 

Vua Ky-rô khi công bố quyết nghị hồi hương những người Israel, ông đã  cung cấp tất cả những nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết cho người hồi hương. Quyết định này là  một nguyên tắc mẫu mực trong lãnh đạo. Vào khoảng năm 538 trước Chúa Giáng Sinh, dân số Israel có khoảng trên dưới 100,000 và trong số 100 ngàn người ấy, chỉ có một nửa chấp nhận quyết định của Vua Ky-rô. Bởi l ẽ, Chấp nhận hồi hương là chấp nhận từ bỏ những gì mình đang có, một cuộc sống thoải mái và thân quen, để  xây dựng lại từ đầu.  Sự thách đố này rất khó khăn và căng thẳng đối với một nửa dân số Israel.

 

Người ta ai cũng cần có cơ hội đương đầu với những thách đố của cuộc đời, nói một cách bình dân là “thử lửa”. Đã gọi là “thử lửa” tức là một ăn hai thua. Thách đố ấy quá lớn lao đối với một con người vì điều đó có thể là mạng sống, là tài sản, là tất cả. Là người lãnh đạo, chúng ta không thể để cộng sự viên của mình “thử lửa” mà không trang bị những điều cần thiết cho họ. Chúng ta cần nhớ rằng, cộng sự viên của mình khi đương đầu với những thử thách của công tác, họ rất cần sự hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất của đội ngũ để hoàn thành công tác tốt đẹp. Do đó, người lãnh đạo phải là một mẫu gương can đảm và khuyến khích đội ngũ mình cùng can đảm gánh trách nhiệm là điều quan trọng.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà