Ngày 26: Trực Giác của Ít-xa-kha

 

Trong số con cháu ông Ít-xa-kha am hiểu thời cuộc để biết Israel phải làm gì: hai trăm thủ lãnh và tất cả anh em đồng tộc dưới quyền họ. (1Sb 12: 33)

 

Một trong những đoạn quen thuộc của sách Sử Niên Biên quyển I là đoạn 12 này. Con cháu ông Ít-xa-kha là những người “am hiểu thời cuộc để biết Israel phải làm gì”. Đây đúng là cách diễn tả của định luật về trực giác! Trước khi Israel quyết định, họ phải suy nghĩ chín chắn. Con cháu Ít-xa-khan đã am tường ba dữ kiện sau đây:

1.     Văn hoá: Họ am tường văn hoá và phong cách của người dân trong vùng họ sinh sống.

2.     Thời cơ: Họ hiểu biết thời cơ và suy nghĩ chín chắn trước khi hành động.

3.     Chiến lược: Họ biết Israel phải làm gì và những giai đọan phải hành động.

 

Chúng ta thì sao? Là những người lãnh đạo, chúng ta đã am tường về văn hoá nơi chúng ta đang làm chứng nhân chưa? Xu hướng, huyền thoại, sức mạnh, chướng ngại? Chúng ta đã am tường về thời đại chúng ta đang sống chưa? lề thói và những chuyển động chung của xã hội? Và chúng ta đã có những dự định gì, chiến lược nào phù hợp với văn hoá và thời cơ?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà