Ngày 1: Đáp Tiếng Gọi Mời

 

Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”. (St1: 26)

Thiên Chúa là vị Lãnh Tụ Tối Cao, và Ngài đã mời gọi tất cả những kẻ đã tin vào Ngài hãy trở nên những người lãnh đạo để hướng dẫn người khác cùng tin vào Ngài. Thiên Chúa có thể thực hiện công trình sáng tạo của Ngài bằng muôn ngàn cách khác nhau nếu Ngài muốn, nhưng không, Ngài đã chọn việc sáng tạo con người theo hình ảnh tuyệt vời của Ngài.

Khi con người sa ngã phạm tội chống lại Thiên Chúa, Ngài vẫn thương yêu con người. Ngài đã hứa và thực hiện việc cứu chuộc con người khỏi ách tội. Thiên Chúa đã mời gọi con người tham dự vào công trình cứu độ này, đồng thời, lãnh đạo và hướng dẫn muôn loài cùng qui hướng về Ngài. Ngay từ thuở sáng thế, Ngài đã phân định và ban quyền cho con người như thế (St 1: 28).

Ơn gọi làm người lãnh đạo bàng bạc nhưng mang một hình thái nhất quán trong Kinh Thánh. Thực thế, khi Thiên Chúa muốn tuyển chọn dân riêng, Ngài không đứng ra tụ tập toàn dân và sắp xếp họ vào hàng ngũ, nhưng Ngài mời gọi Abraham làm người lãnh đạo. Khi Thiên Chúa muốn giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập, Ngài không hiện ra làm lãnh tụ dẫn dắt dân chúng, nhưng Ngài mời gọi Moses làm người lãnh đạo. Để đưa dân vào Đất Hứa, Thiên Chúa chọn Josua làm người lãnh đạo.

Mỗi khi Thiên Chúa muốn thực hiện điều gì, Ngài đều mời gọi con người cùng cộng tác với Ngài. Người lắng nghe tiếng Chúa là người can đảm bước tới theo tiếng mời gọi của Ngài. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta thực hiện các công trình lớn nhỏ của Ngài. Chúng ta đã lắng nghe và đáp lời mời gọi Của Ngài Chưa?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà