Ngày 10: Thực Hiện Dự Kiến (vision)

 

      Ngươi hãy chỗi dậy! Và cùng với tất cả dân này, qua sông Giođan, mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái Israel. Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán với Moses. (Gs 1: 2-3)

 

      Mọi người trong đội (team) cần được giải thích dự kiến (vision) một cách rõ ràng, sáng tạo và liên tục. Là một người lãnh đạo, chúng ta không chỉ nắm vững dự kiến mà cần giúp các đội viên (team members) hiểu thấu đáo dự kiến của mình như một điều tâm đắc. Họ càng hiểu thấu đáo, sứ mạng càng dễ hoàn thành. Để mọi người nắm vững dự kiến, chúng ta nên liệt kê dự kiến của mình theo từng điểm quan trọng. Những điều sau đây cần lưu ý khi trình bày dự kiến:

 

Rõ ràng: Hãy nói rõ ràng về những điều đội viên cần biết và những điều chúng ta muốn họ biết.

Nối kết: Quá khứ, hiện tại và tương lai với nhau. Dùng quá khứ như một kinh nghiệm, hoạch định hành động trong hiện tại, và ước tính kết quả trong tương lai.

Mục đích: Vạch hướng hành động cho dự kiến

Mục tiêu: Ấn định mục tiêu cho dự kiến

Thành thật: Đặt tin tưởng vào người thi hành sứ mạng.

Quan hệ: Giữ chữ tín trong mọi quan hệ về dự kiến

Thách đố: Dám thẳng thắn phê bình trong xây dựng

Gương mẫu: Bày tỏ tất cả sự tận tụy với dự kiến và người thi hành sứ mạng

Chiến lược: Trình bày diễn tiến thực hiện dự kiến một cách trung thực với tất cả những người thi hành sứ mạng.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà